Sutta ja säädöksiä

Susiin liittyvät kriittiset kannanotot ovat viime aikoina voimistuneet. Susikannan painopiste on siirtynyt länteen, taajemmin asutuille alueille. Ihmiset kokevat, ettei ole riittäviä keinoja puuttua tilanteisiin, joissa susi liikkuu lähellä asutusta, aiheuttaa vahinkoa kotieläimille tai estää metsästyskoirien käytön. Susikannan sääntely pohjautuu EU:n säädöksiin. Poronhoitoalueella susi kuuluu luontodirektiivin liitteen V lajeihin, muualla maassa tiukkaa suojelua edellyttävään liitteeseen IV. […]

Lue lisää

Muutoksen mittareita

Maailman megatrendit näkyvät ja vaikuttavat yhä selvemmin kaikkialla. Tarkastelipa asioita kansalliselta tasolta, kotikunnasta tai kauempaa, samat teemat ovat edessä. Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja hyvinvoinnin korostuminen – ilmastonmuutos, raaka-aineiden riittävyys ja teknologian kehitys, keskiössä myös ruuantuotannon merkitys. Kaiken voi sanoa olevan suuressa murroksessa. Erään ruotsalaisiin peltoihin perustuvan laskelman mukaan neliömetrillä viljelyalaa voi tuottaa joko 50 grammaa […]

Lue lisää

Tiedote: Kansanedustajat kysyvät Terrfame Oy:n kaivoksen työturvallisuuden valvonnasta

Vihreiden kansanedustajat Satu Hassi, Hanna Halmeenpää ja Krista Mikkonen kysyvät ministeriltä: millaisin toimin hallitus varmistaa, että työsuojeluviranomaiset valvovat kaivosten työturvallisuutta riittävästi laiminlyöntien estämiseksi? – Sotkamossa sijaitsevalta nykyisin Terrafame Oy:nä ja alun perin Talvivaarana tunnetulta valtion enemmistöomistamalta kaivokselta on raportoitu vastikään vaarallisia turvallisuuskulttuurin puutteita ja laiminlyöntejä, joista osa voi vaarantaa työntekijän terveyden jopa pysyvästi, Hassi sanoo. […]

Lue lisää

Kirjallinen kysymys: Kalatie -kärkihankkeiden vaikuttavuuden arviointi

Eduskunnan puhemiehelle Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on laadittu kaksi valtioneuvoston hyväksymää strategiaa: vuonna 2012 Kansallinen kalatiestrategia ja vuonna 2014 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia. Nämä strategiat ja vuonna 2016 voimaan astunut kalastuslaki tähtäävät uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Painopiste on siirtymässä kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Tähän Suomea velvoittavat myös EU:n vesipuitedirektiivi ja […]

Lue lisää

Puusta pitkään

Pääministeri Juha Sipilän mukaan Suomen tulee asettaa puurakentaminen etusijalle julkisissa rakennushankkeissa. Erinomainen tavoite, joka saa heti täyden kannatuksen ainakin vihreiltä! Kotimainen puu on paitsi ekologinen, kestävä ja terveellinen rakennusmateriaali, pitkäikäisiin tuotteisiin käytettynä myös hyvä hiilivarasto kuten metsäkin. Ilmastotutkijat, ympäristöjärjestöt ja vihreät ovat kritisoineet metsien käytön hurjia kasvutavoitteita juuri siksi, että useissa uusissa hankkeissa tähdätään lähinnä […]

Lue lisää

Tiedote: Naiskansanedustajat haastavat keskipohjalaisia ilmastotalkoisiin

kuva: STT Keskipohjanmaan levikkialueen naiskansanedustajat ryhtyivät yhteistyöhön yli puolue- ja maakuntarajojen haastaen kotikaupunkejaan ja aluettaan ilmastotalkoisiin. Kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd) Kokkolasta, Anna-Maja Henriksson (rkp) Pietarsaaresta ja Hanna Halmeenpää (vihr) Kalajoelta kutsuvat kuntalaisia tekemään aloitteita, jotta valtuustot asettaisivat hiilineutraalin tulevaisuuden tavoitteekseen. ”Hiilipäästöjen ja hiilinielujen tasapainoon on pyrittävä.” – On tärkeää, että me naiskansanedustajat voimme yhdistää voimamme […]

Lue lisää

Onko desimaali pieni vai iso asia?

Ikäihmisten hoidon hoitajamitoitusta säädellään vanhuspalvelulaissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamassa laatusuosituksessa. Kyse on siitä, kuinka monta hoitajaa tarvitaan yhtä hoidettavaa kohden. Tätä mitoitettaessa tulee huomioida hoidettavien fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen eli esimerkiksi muistiterveyteen liittyvä sekä sosiaalinen toimintakyky. Vanhuspalvelulakiin on kirjattu, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat palveluja saavien ikäihmisten määrää, heidän […]

Lue lisää

Vihreiden kansanedustajat: metsien kesähakkuut uhka lintujen pesinnälle ja puustolle

Joukko vihreiden kansanedustajia jätti ministerille kirjallisen kysymyksen (viestin liitteenä), selvittääkseen aikooko hallitus ryhtyä toimiin kesällä lintujen pesimäaikana tapahtuvien hakkuiden kieltämiseksi. EU-komissio on todennut pitävänsä Suomessa omaksuttua kesähakkuiden sallimista EU-oikeuden vastaisina. – Suomessa ajoitetaan vuosittain mittava määrä hakkuita kesäkuukausiin, vaikka se rikkoo EU:n lintudirektiiviä, häiritsee useiden lintulajien pesintärauha sekä heikentää jo entuudestaan uhanalaisia lintupopulaatioita, Halmeenpää sanoo. […]

Lue lisää

Löperö kaivoslaki

Suomi on maa, jossa on rikkaat malmivarat, se on tunnettua maailmalla. Valitettavan tunnettua on myös se, että kansallinen lainsäädäntömme on poikkeuksellisen antelias kaivostoimijoiden näkökulmasta. Kaivoslakimme nojaa jo ajat sitten vanhentuneeseen ”löytäjä saa pitää” -periaatteeseen. Meiltä puuttuvat louhintavero, kunnolliset korvaukset maanomistajille ja kompensaatiot kaivospaikkakunnille toiminnan haitoista. Paikallisten asukkaiden ääni ei kuulu riittävästi. Myöskään kunnilla ei ole […]

Lue lisää

Hetkiä

”Äiti, näittekö niitä veteraaneja?” oli ensimmäinen jo eteisessä kuulemani kysymys viime viikon itsenäisyyspäivän juhlasta kotiin palatessa. Tärkeä huomio, josta ilahduin monestakin syystä. Maamme itsenäisyyttä puolustaneet veteraanit ovat vuosi vuodelta yhä korostuneemmin tärkeimpiä kunniavieraita tasavallan presidentin juhlavastaanotolla, näin kuuluu olla. Arvokasta on, että lapsikin sen huomaa ja ymmärtää jotain erityisestä merkityksestä, joka tuolla sukupolvella meille kaikille […]

Lue lisää