Kirjallinen kysymys: Uusiutuvan energian pientuotannon sujuvoittaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Nykyinen sähkömarkkinalaki vaikeuttaa kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden uusiutuvan energian investointeja. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sähköenergian siirtoa tonttirajojen yli ilman verkkoyhtiöitä edes naapurusten yhteisellä suostumuksella. Tämä rajoittaa esimerkiksi aurinkopaneelien asentamista muulle kuin omalle tontille, vaikka naapurissa olisi tarjolla tyhjää alaa. Esimerkin kaltainen sähkönsiirron rajoitus koskee myös esimerkiksi taajamissa sijaitsevien teollisuuskiinteistöjen tyhjien kattopinta-alojen hyödyntämistä aurinkopaneeleiden käyttöön.

Tonttien välisen sähkönsiirron toinen haaste on, että kaksi tai useampi kotitaloutta tai maatilaa eivät voi toteuttaa yhteisomisteisia pieniä energiainvestointeja yhdessä tonttirajoista johtuen. Kotitalouskokoluokan energiahankkeet, kuten biokaasulaitokset ovat arvokkaita investointeja ja kynnys vastuun kantamiseen yksin on suuri. Yhteisinvestointien mahdollistaminen voisi helpottaa myös haastavassa tilanteessa olevien maatalousyrittäjien elinkeinorakenteen laajentamista energiantuotantoon. Suomessa jää ruoantuotannon sivutuotteena syntyvää peltobiomassaa esimerkiksi lantaa, olkea ja kesantonurmea hyödyntämättä vähintään 10 TWh:n energiantuotantopotentiaalin verran vuosittain. Peltobiomassoja hyödyntäviin biokaasulaitoksiin panostaminen mahdollistaisi myös biopolttoaineen tuotannon kestävästi liikenteen tarpeisiin ja lisäksi maaseudulla hajautetusti tuotettu biopolttoaine helpottaisi jakeluverkon kansallista laajentamista.

Energiantuotanto tulee hajautumaan lähitulevaisuudessa entistä enemmän ja nojaamaan kotitalouksien omaan pientuotantoon. Tämä vähentää riippuvuutta valtakunnan verkosta. Hajautettu pientuotanto on myös merkittävä huoltovarmuustekijä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin purkaakseen tonttien välisiä sähkönsiirron esteitä, jotka rajoittavat esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tuottavien aurinkopaneelien tai pienten tuulivoimaloiden asentamisen muulle kuin omalle tontille,

ja aikooko hallitus ryhtyä toimiin, että kaksi tai useampi kotitaloutta tai esimerkiksi maatilaa voisivat tuottaa yhdessä omistamallaan energiatuotantoyksiköllä energiaa omaan käyttöönsä ja siirtää sitä omien tonttien rajojen yli, kuten peltobiomassaa hyödyntävällä biokaasuvoimalalla tai tuulivoimalla?

Helsingissä 11.5.2017
Hanna Halmeenpää
Olli-Poika Parviainen
Ozan Yanar
Satu Hassi
Krista Mikkonen
Johanna Karimäki
Antero Vartia
Outi Alanko-Kahiluoto

Vieritä ylös