Terrafamen kaivoksen purkuputken päästöt tutkittava

Tiedote 2.6.2016

Vihreiden Hassi, Halmeenpää ja Mikkonen: Terrafamen kaivoksen purkuputken päästöt tutkittava

Vihreiden kansanedustajat Satu Hassi, Hanna Halmeenpää ja Krista Mikkonen ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutuksista Nuasjärveen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin toukokuun lopulla tekemien mittausten mukaan Nuasjärveen lasketut Terrafamen kaivoksen päästövedet ovat kertymässä järven syvänteisiin, koska ne ovat järvivettä raskaampia sisältämiensä metallisuolojen vuoksi.

”Tulokset viittaavat siihen, että Nuasjärven purkuputki saattaa olla aiheuttamassa veden pysyvää kerrostumista ja hapettomia pohja-alueita, mikä tarkoittaisi, että lupaehtoja on rikottu”, kertoo Krista Mikkonen.

Purkuputkelle annetun luvan mukaan toiminnasta ei saa aiheutua pysyvää kerrostumista tai hapettomia alueita.
”Nuasjärven purkuputki tulee kuormittamaan järveä vielä vuosia, vaikka nyt suunniteltu kaivoksen alasajo toteutuisikin. Kaivoksen vesiasiat on saatava kuntoon”, vaatii Hanna Halmeenpää.

”Olemme kysyneet ministeriltä, aikooko hän ohjeistaa Kainuun ELY-keskusta tutkimaan Nuasjärven tilanteen tehtyjen havaintojen pohjalta ja ryhtymään toimiin, jos havaitaan, että lupaehtoja on rikottu”, summaa Satu Hassi.

Kirjallinen kysymys Terrafamen purkuputken ympäristövaikutuksista

Terrafamen (Talvivaaran) kaivos sai keväällä 2015 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta luvan alkaa johtaa käsiteltyjä jätevesiä Nuasjärveen. Luvassa todettiin, että ”alueella muodostuu suolapitoisen veden tilapäistä kerrostumista, joka voi aiheuttaa mm. kalojen väistymistä alueelta. Pysyvää kerrostumista tai hapettomia alueita ei päätöksen mukaisesta toiminnasta saa aiheutua”. Keväällä 2016 Vaasan hallinto-oikeus käsitteli lupaa koskevia valituksia, ja muutti luvan määräaikaiseksi.

Sotkamon Luonto ry:n ja Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri tekivät keväällä 2015 kenttämittauksia Nuasjärvellä (ks. tiedote http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2016/talvivaaran-purkuputki-ei-toimi). Mittauspaikkana oli noin 1,6 kilometriä purkuputken suuaukolta sijaitseva Selkäsaaren syvänne. Sieltä löydettiin yli 10 metriä syvä kemiallisesti kerrostunut alue, johon kevätkierto ei ole yltänyt. Kierron vaillinaisuus johtuu syvänteeseen kertyneestä kaivoksen purkuvedestä, joka on korkean suolapitoisuuden vuoksi normaalia järvivettä raskaampaa. Tämä siitä huolimatta, että tiedotteen mukaan Terrafame on selvityksessään Vaasan hallinto-oikeudelle todennut, että vuonna 2015 Nuasjärveen laskettu päästövesi on ollut voimakkaasti sadeveden laimentamaa.

Ympäristötieteen dosentti Heikki Simola Itä-Suomen yliopistosta on lausunut havaintojen pohjalta, että ne osoittavat vähintään kymmenen hehtaarin laajuisen pysyvän happikadon alueen olevan kehittymässä syvänteeseen. Sama tilanne voi toistua useassa muissakin syvänteissä. Simola toteaa, että purkuputki synnyttää ja ylläpitää suolakerrostuneisuutta ja samalla happikatoa Nuasjärven syvänteissä.

Nyt tehdyt havainnot antavat viitteitä siitä, että Nuasjärven purkuputki saattaa olla aiheuttamassa luvassa kiellettyjä pysyvää kerrostumista ja hapettomia alueita, mikä tarkoittaisi, että lupaehtoja on rikottu. Nuasjärven purkuputki tulee kuormittamaan järveä vielä vuosia, vaikka nyt suunniteltu kaivoksen alasajo toteutuisikin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko ministeri ohjeistaa Kainuun ELY-keskusta tutkimaan Nuasjärven tilanteen tehtyjen havaintojen pohjalta ja ryhtymään toimiin mikäli havaitaan, että lupaehtoja on rikottu?

Vieritä ylös